Hälsoindex

Sjukskrivningar är ett ökande problem bland många organisationer. Arbetsmiljöverkets nya lag kräver att arbetsgivaren ska ta ett ökat ansvar i personalens hälsa, vilket innebär att den fysiska och den psykiska hälsan blir lika väsentligt att arbeta med.  Genom vårt hälsoindex hjälper vi chefer och HR med att arbeta långsiktigt samt få en helhetsyn på företagshälsan. Med visionen om att det ska vara enkelt att använda och kräva så lite extra arbete som möjligt vill vi hjälpa er att bli bäst på personalhälsa samt arbeta för att minska era antal sjukfrånvaro. Vi tror på att en hälsosam organisation är en hållbar organisation! 

Hälsoindex 
 

Helhetssyn  

Vårt hälsoindex är ett administrationsverktyg för chefer och HR. Verktyget ger er en helhetssyn på både de fysiska och de psykiska aspekterna av personalhälsan samt hjälper er att enkelt räkna på den dagliga eller månadens personalkostnad. Med appen där era anställda registerar sin fysiska aktivitet och psykiska välmående kommer ni kunna kartlägga personalhälsan.


Fysisktvälmående  
Genom hälsoindexet kommer ni kunna läsa av vilka som har använt friskvårdsbidraget, men även se vilka som har använt det i praktiken genom fysiskaktivitet. De fysiska genom personalens användning av appen, som registrering av aktiviteter och arrangemang av genensamma motionstävlingar. Fritt antal under året kommer ni även kunna hålla i olika aktivitetstävlingar för att öka motivationen av daglig motion hos era anställda.

Psykisktvälmående  

Ni kommer även kunna se hur personalen mår psykiskt genom vår kontinuerliga mini-medarbetarundersökning. I appen alternativt på mail kommer personalen få cirka fem enkla frågor per vecka, som tillsammans ger en överblick av hur personalen trivs och mår i nuet. Svaren kommer ni se sammanställda i administrationsverktyget som bestämda personer i organisation har tillgång till, så som HR-avdelning eller annan. Svaren är inte kopplade till personer, utan ni ser det totala svarsresultatet, indelade i de olika kategorierna och per enhet, avdelning eller team. Detta i sin tur hjälper er att göra punktinsatser på olika områden. 


Personalekonomi 
Personalkostnaden är den största kostnaden i en organisation samtidigt är medarbetarna den viktigatse resursen. Med verktyget som vi erbjuder i vårt hälsoindex kommer ni enkelt kunna arbeta med personalekonomi. Personalekonomi är ett sett att synligöra personalens kostnad, så som sjukfrånvaro och sjukskrivingar. Men även synliggöra personalens värde. 

Hälsobokslut 
På kvartalsbasis eller årsbasis kommer ni kunna ta ut ett hälsobokslut som vi sammanställer åt er. Hälsobokslutet kommer att innehålla sammanställd information om er personal- och organisationshälsa. Hälsobokslutet är ett smart underlag vid indentifiering av hälsogap vilket hjälper er att göra Rätt friskvårdssatsingar och skapar möjlighet att förbättra hälsan och öka hållbarheten i ert företaget. 

Vad säger forskningen 

Vad mäts i hälsoindex? 

Hälsoindexet är ett värde mellan 1 och 100. Det består av ett totalvärde (Hälsoindextalet) samt ett delvärde på alla delar. Delar som:

  • Mental energi och välmående
  • Arbetstillfredsställelse
  • Risker för arbetsrelaterad utmattning
  • Hälsosamma vanor
  • Fysisk aktivitet och sömn
Som organisation får ni månadsvis en rapport på avdelningsnivå, med hur varje avdelning eller grupp gör ifrån sig. Utöver det är det kvartalsvis sammanställning som hälsobokslut och det årsvisa hälsobokslutet.

Friskvård
Investera i din personal genom friskvård. Vi på Motiomera tycker att det är viktigt att invistera i sin personalshälsa långsiktigt. Vi tror på att hälsosamma människor fattar bättre beslut och att det finns ett långsiktigt värde i att sträva efter god personalhälsa. Genom våra olika tjänster kan ni investera långsiktigt i företagshälsa och göra olika friskvårdssatsningar.    

Personalekonomi
Personalkostnad är för de flesta organisationer den största kostnaden. Lika så är personalen den viktigaste resursen i företaget. En dålig personalhälsa påverkar det ekonomiska resultatet, dock är det inte alltid enkelt att identifiera det. Vi på Motiomera hjälper  er enkelt att få en helhetssyn på era personalkostnader och era anställdas hälsa.

Hälsobokslut
Skapa er en samlad bild över er organisations hälsa. För att kunna utvecklas och arbeta med företagshälsa är det viktigt att förstå samt se helheten. Med regelbunden kartläggning av hälsa kan ni enklare kunna göra olika punktinsatser på de svaga områderna, för att i sin tur bli bäst på företagshälsa. Genom regelbundet hälsobokslut hjälper vi er enkelt med just detta.   

Vill du veta mer?
Läs mer om alla våra tjänster