Tre sätt att bedriva hälsoarbete

Studier som har gjorts på arbetsplatsers hälsa, fokuseras oftast på vad som orsakar sjukdom och sjukskrivning – ett patogent perspektiv. Ett exempel utifrån det patogena perspektivet är exempelvis att det hade vart en stor framgång om sjukfrånvaron minskade drastiskt genom införandet av ökat antal av karensdagar, men det hade inte ökat hälsan. Enligt forskning är det bättre att tänka omvänt, alltså vilka faktorer borde vi arbeta med för att behålla och förbättra personalhälsan. Så istället för att identifiera eller motarbeta sjukfrånvaro, identifiera och arbeta för frisknärvaro.

 
Arbete med personalens hälsa/ohälsa kan beskrivas på tre olika sätt:

  • Reaktivt hälsoarbete

Ett reaktivt hälsoarbete innebär att bota när skadan redan är skedd. Sett till ett organisationsperspektiv är de satsningar som görs när en anställda har blivit sjukskriven.  
 

  • Preventivt hälsoarbete

Ett preventivt hälsoarbete innefattar ett arbeta som fokuserar på att förebygga ohälsa. Friskvårdsbidrag är ett exempel på preventivt hälsoarbete. Vi vet att fysisk aktivitet leder till minskad ohälsa och många organisationer erbjuder förmånen friskvårdsbidrag för att minska ohälsan bland sin personal, samtidigt vet inte många organisationer vilken effekt det får. Använder personalen friskvårdbidraget? Det är mycket möjligt att de tar ut dessa pengar, men frågan är då - används det i praktiken?  Går de till ett gym regelbundet etc.
 

  • Promoverande hälsoarbete

Promoverande hälsoarbete riktar sig till ett arbetssätt som främjar hälsa. Du förebygger inte endast ohälsa utan aktivt förbättra en persons hälsa. Ett exempel på promoverande hälsoarbete skulle kunna vara ledarskapsutbildning i hälsokunskap.
 
För att skapa en hållbar organisation med personalhälsan i fokus tror vi på ett hälsoarbete som kombinerar det preventiva och promoverande arbetet. De två sätten att bedriva hälsoarbeten på är något som vi har utgått ifrån i våra tjänster som vi erbjuder. Vi vill göra det effektivt och långsiktigt för organisationer att främja och arbeta förbyggande med personalhälsa. Verktyget som vi har skapat, vid namn Health Index, riktar sig till HR som ger dem en helhetssyn över hur personalen mår i organisationen men det är också ett verktyg till avdelningschefer. Health Index ger en överblick av medarbetarnas välmående på avdelningen. Verktyget hjälper även ledare att utveckla ett hållbart ledarskap med fokus på personalhälsan. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter